Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Elke prijs opgegeven is exclusief btw.
 • V-Render gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens zoals aangegeven door GDPR-regelgeving.
 • Het ondertekenen van het bestelformulier wordt aanzien als een effectieve bestelling vanwege de klant. V-Render kan binnen de 7 dagen nog afzien van de bestelling, zonder enige vergoeding.
 • Bij klachten kan de koper terecht bij V-Render via info@v-render.be.
 • Bij ondertekening van het bestelformulier zal een voorschotfactuur worden opgesteld van 20% van het totale bedrag. Per afgewerkt onderdeel volgt een vordering.
 • V-Render hanteert een betalingstermijn van 10 dagen.
 • De klant verbindt zich er toe de betaling binnen de 10 dagen uit te voeren.
 • De materialen voorgesteld in onze tekening kunnen afwijken van de realiteit.
 • Een offerte van V-Render is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten.
 • Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij V-Render en worden binnen de 14 dagen beantwoord.
 • De klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de voor het ontwerp relevante informatie. In geen geval is V-Render aansprakelijk voor schade aan de klant of derden die het geheel of gedeeltelijk het gevolg is van onvolledige of onjuiste informatie die de klant verschafte. Behoudens in het geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is V-Render niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriele, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, adminstratieve- of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van clienteel.
 • Elke vertraging in betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.
 • Bij juridische geschillen zullen enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd zijn.
× Stuur ons je vraag